شهریه جاری سال ۹۸

عضویت یک ماهه

پرداخت

عضویت هشت جلسه ای

پرداخت

عضویت شش جلسه ای

پرداخت

عضویت یک جلسه ای

پرداخت

شهریه ترم بهار با تخفیف بیش از ۱۰۰ هزار تومان

عضویت کامل ترم بهار

پرداخت

عضویت شش جلسه ترم بهار

پرداخت

عضویت هشت جلسه ترم بهار

پرداخت

کلاسهای ترمیک فصلی سال ۹۸

ترمیک ۸ جلسه ای

پرداخت

ترمیک ۶جلسه ای

پرداخت

ثبت نام تا پایان سال ۹۸